Celebrytka

8 tekstów – auto­rem jest Ce­leb­rytka . 

Dlacze­go ulu­bionym zajęciem wielu ludzi sta­je się niszcze­nie in­nym życia przez kłamstwo... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2014, 09:57

Próbuję ułożyć życie na no­wo, ko­goś in­ne­go zna­leźć by był obok...
Ale nie umiem za­pom­nieć te­go co było, minęło , wiem, że nie wróci ...
Mi­mo wszys­tko wciąż Cię kocham ...
Nie chcę by ktoś cier­piał, ale nies­te­ty tak chy­ba będzie . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2014, 22:52

Cza­sem trze­ba po­godzić się ze stratą by móc zacząć znów od­dychać i żyć . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 maja 2014, 22:40

Nie wiem dlacze­go wciąż bo­li mnie gdy widze , ze Ci źle ... Po­win­nam za­pom­nieć o nas i o tym co było , żebyś stał się ob­cym , niez­na­nym a za­razem naj­cu­dow­niej­szym wspom­nieniem. Przep­raszam , że się my­lilam . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2014, 10:19

Mówię , że nic nie czu­je , że mam tak jak Ty ... a mi­mo wszys­tko w ser­cu czuję ból, gdy myślę o tym co było i gdy pat­rze w Two­je oczy i wiem , że już w nich nie zo­baczę żad­ne­go uczu­cia :c 

myśl • 21 kwietnia 2014, 18:54

Pry­mityw­ny­mi lu­dami w his­to­rii na­zywa­my lu­dy , które trud­niły się zbierac­twem czy łowiec­twem.
Wy­daje mi się jed­nak , że bar­dziej pry­mityw­ni jes­teśmy MY wyk­ształce­ni ludzie zaj­mujący się za­bija­niem lub krzyw­dze­niem siebie nawza­jem . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2014, 15:08

Zaufa­nie właści­wie czym jest?. Czy w krótkim cza­sie można zaufać i po­kochać . Bez zaufa­nia nie ma miłości . A co kiedy ktoś kto obiecy­wał , że nie za­wie­dzie nag­le się zmienia? Co­fa to co mówił i czuł . Wte­dy trud­no jest zaufać. Ale jest coś gor­sze­go . Gdy ta his­to­ria pow­tarza się po raz dru­gi . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2014, 22:07

Jed­ne­go dnia znaczę wiele ...
Dru­giego nic ...
Trze­ciego nie wiesz jak się na­zywam ...
Ale pa­miętaj :
Możesz usunąć mnie ze swo­je głowy , życia ale nig­dy nie usu­niesz siebie z mo­jego ser­ca . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lutego 2014, 22:57

Celebrytka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Celebrytka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2014, 14:07Irracja sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym zajęciem wielu [...]

21 czerwca 2014, 11:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym zajęciem wielu [...]

21 czerwca 2014, 09:57Celebrytka do­dał no­wy tek­st Dlaczego ulu­bionym zajęciem wielu [...]